Ga naar de website van Proloog

 

Oudervereniging - activiteitencommissie

De oudervereniging is betrokken bij de organisatie en uitvoering van allerlei (buiten-) schoolse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sport-/speldag. Voor al deze activiteiten wordt een bijdrage per jaar gevraagd. Deze vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,- voor ieder oudste kind uit het gezin dat bij ons op school zit. Voor het tweede kind € 18,- en voor het derde (en vierde kind) € 16,-. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, echter zonder uw financiële steun zijn al deze activiteiten niet mogelijk.

Aan het begin van het schooljaar wordt schriftelijk aan de ouders gevraagd deze ouderbij­drage per bank of giro te voldoen. Wanneer een leerling pas later in het schooljaar op school komt, wordt een deel van de bijdrage in rekening gebracht.

Over het gevoerde beleid en voor de uitgaven/inkomsten wordt 1x per jaar verantwoording afgelegd. Het financieel verslag en een begroting worden ieder jaar gepubliceerd.

Ouderhulpboekje 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders het ouderhulpboekje . In dit boekje staan alle activiteiten aangegeven die in een schooljaar door het team en de OV georganiseerd worden en waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken.

De oudervereniging van onze school bestaat uit:

Wendy Bosma                        (voorzitter)
Angelique Spauke-van Hees  (secretaris)
Petra Wijnsma.                       (penningmeester)
Doryn Groen                          (algemeen lid)
Saskia Burrie                          (algemeen lid)
Marrit Visser.                          (algemeen lid)
Annette Noordermeer.             (algemeen lid)Oudervereniging O.b.s. De Pionier

Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden
E-mail: ov.pionier@proloog.nl

IBANnummer: NL37RABO 0157 1945 82