Ga naar de website van Proloog

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dat is in de wet geregeld. De MR van De Pionier bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders. De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, waarna ze nog eenmaal herkiesbaar zijn. Bij vertrek van een lid worden er verkiezingen georganiseerd.

De directeur van de school is op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De directeur zorgt voor een goede informatievoorziening en hij vertegenwoordigt het bestuur. De MR wordt betrokken bij allerlei beleidszaken die de school aangaan. Het beleid van de school is de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen wil bereiken. Voorbeelden hiervan zijn formatie, groepsindeling, veiligheid, de schoolgids etc.

De MR heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. De MR vergadert ongeveer 6-8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en notulen van de vergaderingen worden op de website gepubliceerd. Leden van de MR kunt u altijd aanspreken voor vragen of informatie over beleidszaken die de school betreffen.

Flyer MR

MR-leden/Taakverdeling:

Voorzitter: Chris Oosterhuis (ouder)
Secretaris: Milou van Gaalen

Leden: Evert Wieling, Bart Groothuis (ouder)

Adviserend lid: Monika Schmidt (directeur)

Verslagen en plannen
Jaarverslag 2016-2017
Communicatieplan 2017-2018
Activiteitenplan 2017-2018

Vergaderplanning

Hieronder staan de data waarop de MR vergadert of vergaderd heeft. Wanneer de datum vetgedrukt is, kom je op de agenda en/of het verslag door erop te klikken. De vergadertijden zijn van 19.30 - 21.30 uur op school.

19 september 2017
17 oktober 2017
12 december 2017
6 februari 2018
15 mei 2018
12 juni 2018
10 juli 2018

Archief 2016-2017:
6 september 2016
11 oktober 2016
13 december 2016
7 februari 2017
28 maart 2017
6 juni 2017
11 juli 2017

 

Meedenken, ideeën, tips, suggesties?
... neem dan contact met ons op!

mr.pionier@proloog.nl

Postadres: Molkenkelder 4a, 8941 AJ Leeuwarden