Ga naar de website van Proloog
Protocol Klassenouder Obs De Pionier.

Inleiding
Het doel van dit protocol is drieledig:
• De samenwerking en communicatie tussen de ouder(s) en de leerkrachten bevorderen en stimuleren.
• Duidelijkheid verschaffen over het doel, de inhoud en de uitvoering van de taak 'klassenouder'.
• Leidraad voor klassenouders, leerkrachten en directie.

Werving
• De leerkracht benadert ouders voor het klassenouderschap.
• Klassenouders hebben een kind in de betreffende groep.
• Het klassenouderschap geldt in principe voor de duur van 1 schooljaar maar kan met wederzijds goedkeuren eventueel worden verlengd.
• In principe is er 1 klassenouder per klas, in voorkomende gevallen kunnen dat er twee zijn. Een keuze hierover wordt gemaakt door de leerkracht.

Organisatie
• De leerkracht maakt met de klassenouder een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken.
• De klassenouders worden voorgesteld:
- Tijdens de klasseninformatieavond aan het begin van het schooljaar (indien mogelijk).
- Via de nieuwsbrief.

Taken van de klassenouder
• Bij organisatorische zaken assisteren (of deze uit handen nemen) van de leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, etc.
• Indien gewenst andere ouders betrekken bij activiteiten.
• Aandacht besteden aan het lief en leed in de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte of andere (ingrijpende) gebeurtenissen. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht.
• Indien gewenst de verjaardag van de leerkracht helpen organiseren.
• Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.
• Klassenouders en leerkrachten zien er gezamenlijk op toe dat zij zich houden aan de gemaakte afspraken.

Taken van de leerkracht
• De leerkracht maakt met de klassenouder een afspraak om kennis te maken en de activiteiten van het komende jaar door te spreken.
• De klassenouder introduceren tijdens de klasseninformatieavond.
• Klassenouder inschakelen wanneer gewenst.
• Regelmatig communiceren met de klassenouder.

Taken van de directie
• Indien er onduidelijkheden en/ of misvattingen ontstaan, is de directie de intermediair tussen de leerkracht en de klassenouder(s).

Gedragscode
• Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.
• De klassenouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/ of de directie.
• Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten.
• De klassenouder behandelt een ieder met respect en respecteert de persoonlijke levenssfeer van de ander.
• De klassenouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen. Mails worden verstuurd in de BCC.
• De klassenouder stelt zich integer op.
• De klassenouder geniet voorrang bij inschakeling van hulpouders bij activiteiten.
• Indien de klassenouder aangesproken wordt door ouders en/ of kinderen met problemen op school, dan zal hij/zij daar geen uitspraken over doen of actie ondernemen. In dat geval wordt van de klassenouder verwacht dat hij/ zij doorverwijst naar de groepsleerkracht en/ of de directie.
• Correspondentie/informatie vanuit de school kan worden verzonden na overeenstemming met de leerkracht.
• Bij het werven van hulpouders bij een activiteit streeft de klassenouder er naar een zo groot mogelijke groep te benaderen.
• De klassenouder mag gebruik maken van telefoon en internet op school voor het regelen van schoolse activiteiten, na overleg met de groepsleerkracht.
• Wanneer bij een bepaalde activiteit of actie kosten gemoeid zijn wordt van de klassenouder verwacht dat hij/zij dit vooraf met de groepsleerkracht bespreekt.
• Voor kaarten, enveloppen, postzegels etc. kunnen de klassenouders terecht bij de directie.
• Indien er onkosten moeten worden gemaakt, dan wordt dit vooraf overlegd met de leerkracht. Eventuele gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de directie door het invullen van een declaratieformulier.