Ga naar de website van Proloog
Actief burgerschap en sociale integratie
Onderwijs draag bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname/meedoen in de samenleving.
 • De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger
 • De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
 • De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. Ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen
 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en de anderen.
 • De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
 • De volgende doelen, die voor diverse leergebieden van belang zijn, hebben eveneens betrekking op burgerschap en sociale integratie.
                o Reflectie op eigen handelen 
                o Uitdrukken van gedachten en gevoelens 
                o Respectvol luisteren en bekritiseren van anderen 
                o Ontwikkelen van zelfvertrouwen 
                o Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar 
                o Zorg en waardering ontwikkelen voor de leefomgeving

Bovenstaande doelen worden in praktijk gebracht door:
 • De methode/aanpak De Vreedzame School
 • De gekozen methodes voor Taal, Begrijpend lezen, Wereldoriëntatie.
 • Schooltelevisie
 • Het aanbod HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (Godsdienstig Vormingsonderwiis)
 • De klassenvergadering, de kringgesprekken, de reflectiemomenten
 • Deelname aan het Kunstmenu ( zie ook www. Schoolkade.nl)
 • Diverse projecten en thema’s o.a. door de methode “Topondernemers” en Kubusprojecten